นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอพี สมาร์ท จำกัด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1.ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปยังบุคคลภายในองค์กร
และบุคลากรภายนอก รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

3.มีนโยบายจัดซื้อ นำเข้า และพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดและป้องกันมลพิษ มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในองค์กร
และส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ภายนอกองค์กร

4.ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม

6.ติดตาม ทบทวน ประเมินผลนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้เปิดเผยต่อสาธารณชน

ประกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
บริษัท เอพี สมาร์ท จำกัด