สายระย้า พร้อมขั้วหลอดไฟ E.27 ขนาด 5 เมตร

• ความยาว 5 เมตร
• สาย 1 เมตร / 3 ขั้ว
• สาย VCT 2 x 1 ทองแดง
• ผ่านรับรองมาตรฐาน มอก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สายระย้า พร้อมขั้วหลอดไฟ E.27 ขนาด 5 เมตร